За нас

     Центърът  за спешна медицинска помощ Хасково е лечебно заведение за оказване на спешна доболнична медицинска помощ, в което медицински специалисти с помощта на друг персонал оказват медицинска помощ на заболели и пострадали в дома, на обществени места и по време на транспорт до евентуалната им хоспитализация. Създаден е през 1994 година и се финансира изцяло от бюджета на Република България .

     Той осъществява дейността си на територията на административна област Хасково , заемаща Южен централен район . Лечебното заведение обслужва население от 256 408 жители ,от които 42 262 деца до 17 години на територия от 5 543 кв.км.

     Областта включва 261 населени места организирани в 11 общини – Хасково, Димитровград , Харманли , Свиленград , Любимец , Маджарово , Симеоновград ,Ивайловград , Тополовград , Минерални бани и Стамболово .

    ЦСМП-Хасково е създаден по ПМС № 211/06.10.1994год, с разгръщането на 5 филиала - Хасково, Димитровград, Харманли, Симеоновград и Свиленград, които се явяват приемници на отделенията за бърза и неотложна медицинска помощ на съответните общински болници.

     През 2001 година в влизане в сила на Указ на Министерски Съвет за ново административно териториално делене и на преминаване на общини Ивайловград и Тополовград в територията на Област Хасково, в структурата на ЦСМП-Хасково се вливат и тези 2 филиала. От 01.05.2004 година на територията на община Любимец започва да функционира новоразкритият филиал, а през месец Май 2009 год. на територията на община Маджарово заработи изнесен спешен медицински екип.

     Центърът за спешна медицинска помощ град Хасково е свързващото звено между лечебните заведения от доболничната , първична и специализирана медицинска помощ и заведенията за болнично лечение.

     Центърът за спешна медицинска помощ Хасково има изградени следните структури:

1.Координационна централа– Една за Центъра. Оборудвана е със съвременна информационна система за приемане, регистриране и обработка на спешните повиквания.  В нея работят лекари и среден медицински персонал.

2.Медицински сектор                                                                                                       

Структуриран е в 8 филиала Хасково, Димитровград, Симеоновград, Харманли, Любимец,Свиленград, Тополовград, Ивайловград и Изнесен екип Маджарово.

3.Административно стопанско звено

     Всеки от филиалите има разкрит по един спешен приемен сектор.В него е предвидено да работи по един медицински специалист на работна смяна. Центърът разполага с тринадесет доболнични спешни екипа и един транспортен . 4 от екипите са реанимационни , три -  лекарски екипа за първична помощ и седем  долекарски екипа за първична помощ .ФСМП –Хасково,Димитровград и Харманли работят с повече от един екип на работна смяна.ФСМП-Симеоновград,Тополовград, Ивайловград, Любимец,Свиленград работят с по един екип на работна смяна. На територията на община Маджарово от 2009г. работи изнесен екип от ФСМП-Харманли.Този екип беше оформен от  средния медицински персонал на реанимациония екип на  ФСМП-Харманли.От разкомплектоването на РЕ – Харманлисе сформираха два екипа: един  ЛЕ в Харманли и изнесения екип в Маджарово. Назначиха се пет броя шофьори по ПМС № 66. Отделянето на този екип затрудни работата на филиала, от който беше отделен изнесения екип, освен това влоши финансовото състояние на центъра. Заплатите на персонала назначен по ПМС№ 66 се разходват за сметка на издръжката на Центъра. Възстановяването на реанимационния екип в Харманли е от изключителна важност за ценъра.

     Броят на спешните екипи в ЦСМП- Хасково,не съответства на нормативно утвърдените медицински стандарти.

       

Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com